تست کیس های جدید renderway تمام شده است و آماده تحویل هستند. هر کیس دارای دو کنترل مجزا برای تغییر رنگ بخش جلوی کیس و عقب کیس می باشد.

renderway-W-case-rgb-mode