blizard challenge 2014 01

قوانین شرکت در این مسابقه در این لینک گنجانده شده است.

برای دوستانی که میخواهند این قوانین را به صورت فارسی مشاهده نمایند ، جناب آقای عرفانی در وب سایت هنر دیجیتال ، در این لینک زحمت ترجمه آن را کشیده اند.

موفق و پیروز باشید.